Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Breek-de-Week v.o.f.

1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen en betalen van een bestelling op de website www.breekdeweeklunch.nl accepteert u het aanbod van Breek-de-Week v.o.f. hierna aan te duiden als Breek-de-Week.
1.2 Na plaatsing en betaling van de bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met een leverings-link. U bent verantwoordelijk voor het doorsturen van de leverings-link naar de deelnemers aan de lunch.
1.3 Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk om uiterlijk 7 dagen voor de leverdatum via de leverings-link zijn/haar leveringsadres op de website in te vullen.
1.4. In het kader van deze overeenkomst worden er door Breek-de-Week persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.5 Breek-de-Week zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering
2.1 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief bezorgkosten en exclusief b.t.w.
2.2 De leveringsadressen dienen uiterlijk 7 kalenderdagen voorafgaand aan de leveringsdatum bij Breek-de-Week bekend te zijn.
2.3 In het geval van niet tijdige aanlevering van het leveringsadres kan het voorkomen dat de bestelling niet tijdig geleverd wordt.
2.4 Bestellingen worden in principe voor 12.00 uur op de leveringsdatum afgeleverd.
2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling voor 12.00 uur op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. Reclamaties hierop worden niet gehonoreerd.
2.6 De bestelling wordt door een lokale onderneming geproduceerd en afgeleverd.
2.7 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd.

3. Betaling
Betaling vindt direct plaats bij het bestellen op de website. Achteraf betalen of betalen bij levering is niet mogelijk.

4. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.breekdeweeklunch.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Breek-de-Week, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.breekdeweeklunch.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Breek-de-Week en aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Breek-de-Week wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Breek-de-Week voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is uitgesloten.
6.3 De aansprakelijkheid van Breek-de-Week voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.4 De in artikel 6.2 en 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Breek-de-Week.

7. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Breek-de-Week en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

1 mei 2020 versie 1.0